Запази Урок
Работни Позиции

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия регламентират правата и задълженията при използването на защитен продукт по смисъла на ЗАПСП – а именно –  използването на кой да е от продуктите и/или услугите чрез сайта www.rockschool.bg - софтуерният продукт, реализиращ ползването на защитено авторско съдържание и самото съдържание - авторски произведения – аудио-визуални медийни продукти и услуги, отделни елементи, видео, звук, фотографии, текстове, други анимирани елементи, графики, софтуер, код, бази данни, подбор и съставителство и др., който ще бъде наричан в договора в цялост и за краткост ПРОДУКТЪТ и/или продуктите и/или услугите чрез сайта www.rockschool.bg.

2. Всички права са запазени и се притежават от „Рокскул.бг ЕООД”, ЕИК 201340335, със седалище и адрес на управление: Област София; Община Костинброд; ул. Йордан Йовков 3, което дружество е собственик и доставчик на Продукта и за краткост в настоящия договор ще се означава като ДОСТАВЧИКЪТ.

3. ПРОДУКТЪТ е защитен по смисъла на ЗАСП, правото на ЕС и международните нормативни актове, регламентиращи закрилата на авторски и сродни права, приети и ратифицирани по надлежния ред от Република България.

4. Настоящите общи условия се прилагат едновременно със защитните норми на действащото българското законодателство и конкретно с НК и ЗАПСП, доколкото няма противоречие с изрично договорените с настоящите общи условия клаузи.

5. Приемането на клаузите на настоящия договор е условие за придобиване правото да се използва ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно установеното му предназначение. Съгласието на всеки потребител се счита за дадено с предприемането на необходимите действия за ползване продукта  чрез сайта www.rockschool.bg. С предприемането на всякакви действия насочени към ползване на Продуктът се презумира, че потребителят е запознат с настоящите общи условия, декларира, че ги приема заедно в евентуални бъдещи изменения в тях, след публикуването на съответните изменения на сайта и се задължава да ги спазва безусловно.

6. Приемането на настоящите общи условия от всеки потребител се счита за дадено и само при заявката за ползване на ПРОДУКТ безплатен или достъпен чрез заплащане с цел ползването на конкретен урок или друга част от отделните и предлагани на сайта www.rockschool.bg продукти.

7. Потребителят на защитения продукт се задължава  да го използва само по установения начин и само за установените цели.

8. Нарушаването на коя да е клауза от настоящите общи условия дава право на доставчика да приложи санкция, съгласно предвиденото в настоящите общи условия и съгласно закона.

9. Чрез предприемането на действия по използването на продуктът, предлаган чрез сайта www.rockschool.bg или при заплащането на ползването на продукта по установените начини, лицето, което законно е придобило правото да използва продукта  и всеки друг ползвател, приема и се съгласява изрично и безусловно с правата и задълженията съдържащи се в клаузите на настоящия договор при настоящите общи условия, като приема и се задължава за следното:


II. УСЛУГИ И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ НА САЙТА WWW.ROCKSCHOOL.BG.
1. Услугите, предлагани и предоставяни срещу заплащане и заявка на сайта с адрес (URL) www.rockschool.bg са следните:

1.1. Платени уроци по различнични музикални предмети – урокът може да бъде заплатен онлайн на сайта www.rockschool.bg с цел да бъде запазен час за посещение.


2. Заплащане на услугите, предлагани на сайта www.rockschool.bg.

2.1. За използването на ПРОДУКТА е необходимо извършването на действия по заплащането по един от следните начини:

1) плащане с дебитна карта 

2) плащане с кредитна карта 

3) плащане на място, на адрес гр. София, бул. Христо Ботев 89

2.2. Доставчикът си запазва правото да променя цените и пакетите, предлагани за ползване на ПРОДУКТЪТ чрез сайта www.rockschool.bg, като за валиден се счита размерът, действащ към момента на заплащане на конкретната сума от потребителя. При промяна обявените „Цени и пакети“ се обявяват на сайта.

2.3. Доставчикът може по своя преценка да предостави като част от свои рекламни кампании и/или промоции възможност за заплащане на част или на цяла цена, дължима за използване на някой от продуктите, чрез ваучер и/или промоционални кодове. В такива случаи условията на осъществяване на плащането и използването се определят допълнително и в рамките на конкретната рекламна кампания. Доколкото в нея не са предвидени особени и специални условия, прилагат се настоящите Общи условия.

2.4. Не подлежат на връщане суми при отмяна на заплатен урок по-късно от 24 часа преди часа на осъществяване на урока. 

3. Ползване на услугите

3.1. Всеки потребител, желаещ да ползва ПРОДУКТЪТ, следва да си запази час по телефона или онлайн, на www.rockschool.bg и изпълни задължителните стъпки с попълване на полета, като една част от тях са означени като задължителни, а именно: име, email адрес (електронна поща), телефон, от къде научихте за rockschool.bg.

3.2. След успешна резервация, всеки потребител получава потвърдителен мейл.

3.3. Ползването на продукта се извършва в RockSchool пространствата на бул. Христо Ботев 89, в гр. София.

3.4. За технически необезпокояваното използване на ПРОДУКТА при онлайн уроци е необходимо устройствата (компютърна конфигурация), чрез които се използва ПРОДУКТА, да отговарят на следните минимални технически изисквания: P4 3GHz, 2GB RAM, графична видеокарта, звукова карта, операционна система Windows XP или по-нова версия, интернет браузъри Firefox 3.5 или по-висока, Google Chrome 11 или по-висока, Adobe Flash плъгин, който поддържа H.264 видеоформат. За високо качество (1280х720 пиксела) при минимална постоянна скорост на Интернет връзката от 2.5Mb/s, при стандартно качество (720х540 или 720х400 пискела, в зависимост от формата на конкретния и избран Продукт) с минимална постоянна скорост на Интернет връзката от 750Кbit/s. Доставчикът не носи отговорност за незадоволително използване на продуктът, предизвикано от неспазване на посочените в настоящия член технически изисквания и параметри, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на Доставчика.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТЪТ (ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ САЙТА WWW.ROCKSCHOOL.BG)
1. ПРОДУКТЪТ (продуктите и/или услугите чрез сайта www.rockschool.bg) представлява защитено авторско съдържание, всяко нарушаване на авторските права ще бъде санкционирано и преследвано с установените в закона средства и начини и ще бъде търсена наказателна, административно-наказателна и гражданска отговорност при нарушение.

1.2. Доставчикът има правото по всяко време да изменя съдържанието на сайта www.rockschool.bg, както и на пакетите. 

2. Срокове за ползване на конкретно избран и заплатен от потребителя продукт.

2.1. При заплащане на няколко урока – ПРОДУКТЪТ е достъпен за ползване до тяхното изчерпване в неограничен срок. 


IV. САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

1. Всяко едно действие нарушаващо по какъвто и да е начин изцяло и/или частично, коя да е от клаузите на настоящите общи условия, се приема за нарушаване на защитени права за използване на защитен ПРОДУКТ и защитено с авторски права съдържание и се дължи обезщетение в  трикратния размер на установените от носителя на правото вреди. Обезщетението се дължи независимо от другите санкционни последици за нарушителя и отговорността му по Наказателния кодекс на Република България.

2. Доставчикът не носи отговорност за:

2.1. незадоволително използване на Продукт или услуга на Рокскул.бг ЕООД, предизвикано от неспазване на посочените в настоящите общи условия параметри, както и вследствие на причини, намиращи се извън контрола на Доставчика;

2.2. функционалността на мрежата с данни на Потребителите, нито за тяхната хардуерна и софтуерна обезпеченост, както и за функционалността на публичната Интернет мрежа при даване на онлайн уроци;

2.3. каквито и да било евентуални щети, възникнали за Потребителите, ако Потребителите не са били своевременно информирани за промени поради нередовното им използване;

2.4. за погрешно заплащане от Потребителите на суми;


3. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване, а именно: 10 януари 2020 г.

Обяснение на някои думи и понятия:

Указаните по-долу думи и изрази са употребени в настоящия договор при общи условия в следния смисъл:

1) www.rockschool.bg – Интернет сайт (страница), чрез която се предоставя платен и/или безплатен достъп до определен ПРОДУКТ (музикален урок).

2) Онлайн видеоурок - представляват музикални уроци, които се провеждат по Skype или друг видео софтуер.

3) Общи условия – настоящият Договор при общи условия за използване на интернет сайта (страницата) www.rockschool.bg и продуктите, предлагани на него.

4) Потребител – потребителя и/или ползвателя на интернет сайта (страницата) www.rockschool.bg и продуктите, предлагани на него.

5) Цени и пакети – тарифа, определяща цените в конкретни цифри, дължима от потребителите за ползване на избрана от тях услуга или потребителски пакет от услуги чрез сайта www.rockschool.bg.

6) Цена – конкретната сума, дължима от потребителя за конкретно избрано от него ползване на продукт или услуга чрез сайта www.rockschool.bg.

Хората Обичат RockSchool

Подкрепи ни

"Музика за България" е фондация в обществена полза. Ние сме тук, за да подпомагаме развитието на музикалната сцена и на всички, които искат да разгърнат своя музикален потенциал. Всяко дарение допринася за подобряване и разрастване на текущите ни музикални проекти и за реализиране на нови идеи. Благодарим на всички, които ни помагат.
или по банков път

RockSchool Newsletter

Разбирай първи за всички наши нови инициативи, събития и дейности!
Няма да прекаляваме с кореспонденцията, обещаваме :)

Контакти

Адрес: гр. Варна, ул. Тодор Влайков 27

Телефон: +359 894 711622

Мейл: info@rockschool.bg

btn close